Informācija par pircēja uzticētas informācijas privātumu un drošību

Privātuma politikas dokuments nosaka, kādā veidā SIA N-PRO lieto un aizsargā jebkuru informāciju, kuru Jūs sniedzat, lietojot www.hyundai-direct.eu mājaslapu. Jūsu sniegtā informācija tiek izmantota, apstrādāta un uzglabāta atbilstoši šai politikai. Izmantojot mūsu pakalpojumu, Jūs piekrītat to datu apstrādei, kurus norādāt kā kontaktinformāciju un pasūtījuma formā.

Preču un pakalpojumu pasūtīšana tiešsaistē

Ja klients vēlas izdarīt pasūtījumu tiešsaistē, SIA N-PRO ir jāzina klienta vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, pasta adrese un dati, kas saistīti ar maksājuma veikšanu (piemēram, kredītkartes numurs un derīguma termiņš). Tas ļauj SIA N-PRO nodrošināt pilnvērtīgu klienta pasūtījuma izpildi un informēt par pasūtījuma izpildes statusu.

Personas dati

Mēs ievācam Jūsu informāciju, lai varētu:

Privātuma atruna

Mēs, SIA “N-PRO” (turpmāk tekstā – Sabiedrība), esam apņēmušies sargāt un cienīt Jūsu privātumu.

Sabiedrība kā pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula), kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Sabiedrības kontaktinformācija: juridiskā adrese: Mārupes iela 6 - 2A, Rīga, LV-1002, tālrunis: +371 67869252, e-pasts: info@n-pro.lv.

Sabiedrība nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. Sabiedrības personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā ir piedalījušies sertificēti personas datu aizsardzības speciālisti.

Šī Privātuma atruna izskaidro, kā Sabiedrība apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un citus ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus.

Informējam, ka ik pa laikam Sabiedrība var izmainīt šo Privātuma atrunu, tāpēc reizēm pārbaudiet šo Atrunu, lai nodrošinātu, ka esat informēti ar tās izmaiņām.

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2018. GADA 11. SEPTEMBRĪ

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi

Sabiedrība apstrādā fizisko personu personas datus, lai klienti varētu iegādāties kvalitatīvu preci ne tikai pie mums uz vietas, bet pasūtot un iegādājoties preci arī tīmekļa vietnē www.hyundai-direct.eu.

Sabiedrība apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Iespējamai Darbā pieņemšanai, saņemot Jūsu CV un pieteikuma vēstuli, tie tiks apstrādāti, saskaņā ar Jūsu sniegto piekrišanu (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu);
 • Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunktu);
 • Līgumattiecību nodibināšanai un tā uzturēšanai ar datu subjektu (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunktu);
 • Pasūtījuma noformēšanai tīmekļa vietnē www.hyundai-direct.eu (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu);
 • Rēķinu sagatavošanai preču saņēmējam, pamatojoties uz Pārziņa sniegto pakalpojumu (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunktu un c) apakšpunktu);
 • Personāla vadībai (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunktu).

Sabiedrība aizsargā personas datus, izmantojot organizatoriskas metodes un tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos finansiālos un tehniskos resursus.

Šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem, kuri ir nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

Dati, kuri tiek ievākti par fiziskām personām

Darbā pieņemšana: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, CV norādītā informācija;

Līgumattiecību nodibināšanai ar pakalpojuma saņēmēju: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs;

Rēķinu sagatavošanai pakalpojuma saņēmējam: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese;

Pasūtījuma noformēšanai tīmekļa vietnē www.hyundai-direct.eu: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, pasta adrese un dati, kas saistīti ar maksājuma veikšanu (piemēram, kredītkartes numurs un derīguma termiņš);

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu SIA“N-PRO” kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot Pārzini.

Personas datu saņēmēji

No Sabiedrības personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, kā piemēram, Valsts ieņēmumu dienests un citas organizācijas, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu.

Sabiedrība nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no Sabiedrības.

Sabiedrība personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Sabiedrība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Sabiedrības norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti vai starptautisko organizāciju. Protams, ja būs gadījumi, kad tas būs nepieciešams, mēs to darīsim nodrošinot tā tiesiskumu un pietiekamas aizsardzības garantijas.

Personas datu glabāšanas ilgums

Sabiedrība glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Sabiedrībai pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • Sabiedrībai ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • Sabiedrībai ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;

 Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Sabiedrība par personu apstrādā, personai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties pie Sabiedrības un iegūt šo informāciju.

 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.
 • Sabiedrība veic saziņu ar datu subjektu personīgi klātienē, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju.
 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties pie Sabiedrības. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011).

 Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Mēs to nedarām.

Datu drošības nodrošināšana

Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, Sabiedrība ir ieviesusi elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. Jūsu dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu. Mājaslapa www.hyundai-direct.eu atrodas serveros, kas ir droši un aprīkoti ar modernākajam datu aizsardzības tehnoloģijām.

Datu nodošana trešajām personām

Mēs nepārdodam, netirgojam un nekā citādi nenododam Jūsu personas datus un citu informāciju trešajām pusēm. Mēs varam izpaust Jūsu sniegto informāciju gadījumā, ja to pieprasa likums vai tas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu vai citu cilvēku tiesības, īpašumu un drošību.